ގދ. މަގުއްދުވާ | އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް
GDh. Maguhdhuvaa | LD0635
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7303055 745 8336 6844444
  • އެނދުގެ އަދަދު - 200
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 100
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 330 3003 3303009 6845555
  • ހިންގާފަރާތް - އަޙްމަދު އައިޑެނިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ލިންކިއާ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ޝަހީދު އަލީ ހިނގުން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ހ.އާގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ