ގދ. ރަހަދުވާ
GDh. Rahadhuvaa | LD0904
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 14/01/1992
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް