ގދ. އުލެގަލާ
GDh. Ulegalaa | LD0835
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިސްމާޢިލް ޢައްޒާމް ވަޖީޙް / މ. ހަޒާރުމާގެ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/06/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން