ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
Fuvahmulah City Fuvahmulah | LD0726
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މިއީ އެއްރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި އަތޮޅެވެ. މިރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރެއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޤުދުރަތީ މުއްސަނދި ވަސީލަތްތަކެއް ލިބިފައިވާ މި ސިޓީއަކީ އާޘާރީ ގޮތުންވެސް މުހިންމު ބިނާތަކެއް ހިމެނޭ ސިޓީއެކެވެ. މި ސިޓީގައި ހުންނަ ކެނޑޭރި މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ ހަތަރެސްކަން ވެވެއް އޮވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ވާރުވެރިޔާ (އެ ޒަމާނުގައި އަތޮޅުވެރިޔާ)، ދޮންސިއްތީބުގެ މަހާނަ ކަމަށް ބުނެވޭ މަހާނައެއް މި މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 42 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 41,703,926.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި 2މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން