އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
Addu City Hithadhoo | LD1004
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S04 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
S06 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 526.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 11,070

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި “ސާކް ސަމިޓް”، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ބާއްވާފައިވަނީ މިރަށުގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީވެސް މިރަށުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޤުދުރަތީ ކުޅި ކަމަށްވާ “އީދިގަލި ކިޅި” އޮންނަނީ މިރަށުގައެވެ. އަދި، ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ބަނޑޭރި ހަސަންމަނިކުފާނު ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ، މިރަށުގެ ތަކުރުފާނު މިސްކިތުގައެވެ. މިއީ، މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއްއޮންނަ ރަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 61 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 46,058,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި 12 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގައި 8 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޓެންޑަރކޮށްފައި
އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 1.13 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި