އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
Addu City Maradhoo | LD0288
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S03 މަރަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 57.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,652

މިރަށަކީ 1959 ގެ ކުރިން އައްޑު އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރި ރަށެވެ. މިއީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާރަށެކެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ދަނޑުގޮވާންކޮށްގެންވެސް ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދައެވެ. އިނގިރޭސިން އައްޑޫގައި ޤާއިމުކުރި “ބޮނޑޮގެ” ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިން ޤާއިމުކުރި ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެންޓަރުވެސް ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 26 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 8,315,156.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި 1 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްލޭންކޮށްފައި