އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
Addu City Maradhoofeydhoo | LD0081
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S07 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 34.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,850

މިރަށަކީ މަރަދޫގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި އޮންނަ، ފޭދޫ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ދީފައިވާބައެވެ. އެހެންކަމުން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފޭދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ރަށްވެހިންނެވެ. މިއީ އައްޑު އަތޮޅުގައި އިނގިރޭސިން ބެއިތިއްބުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ގަން ހުސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.