އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
Addu City Hulhudhoo | LD0299
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S01 ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 105.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,687

ހުޅުދޫ އަވަށާއި މީދޫ އަވަށަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ އެއް ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ކުރީ ޒަމާނުގެ ކުޑަ މިސްކިތަކާއި، ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިން ފެން ނަގަން ހަދާފައިވާ ބޮޑު ވަޅެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ޖުމްލަ 27 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 20,697,591.00 ރ.
ހިނގަމުންދަނީ
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި 2މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި 1 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި