އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
Addu City Hulhudhoo | LD0299
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S01 ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 105.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,687

ހުޅުދޫ އަވަށާއި މީދޫ އަވަށަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ އެއް ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ކުރީ ޒަމާނުގެ ކުޑަ މިސްކިތަކާއި، ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިން ފެން ނަގަން ހަދާފައިވާ ބޮޑު ވަޅެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2020 ގެ ބަޖެޓް : 35,127,814.00 ރ.
ހިނގަމުންދަނީ