އައްޑޫ ސިޓީ ގަން | ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
Addu City Gan | LD0888
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 288.6 ހެކްޓަރ

Addu International Airport Pvt.Ltd GAN