އައްޑޫ ސިޓީ ދީރޮނޑި
Addu City Dheeron'di | LD0378
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދު R-105/2018 އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިމާޔަތްކޮށްފައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް (އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް)
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/09/2013
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް