އައްޑޫ ސިޓީ ގޮމަހެރަ
Addu City Gomahera | LD0817
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with S. Villigili
  • ސްޓޭޓަސް - ސ. ވިލިނގިއްޔާއި އެކު
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައްޑު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/06/2005
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް