އައްޑޫ ސިޓީ ހެރެތެރެ | ކެނަރީޕް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް
Addu City Herethere | LD0990
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 81.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 33 3300
  • އެނދުގެ އަދަދު - 542
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 271
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 333 6739
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކެނަރީސް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މެރީނާ ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކެނަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މެރީނާ ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ