ށ. އެރިއަދޫ
Sh. Eriadhoo | LD0491
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 64.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މަސްމީރު އެކުއަކަލްޗަރ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/04/2008
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އެކުއަކަލްޗަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން