އައްޑޫ ސިޓީ ކުދެހެރަ
Addu City Kudhehera | LD1469
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 1.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 24/02/2014
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް