އައްޑޫ ސިޓީ ވިލިނގިލި | ޝަންގްރިއްލާސް ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް
Addu City Vilin'gili | LD0035
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 54.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3345605
  • އެނދުގެ އަދަދު - 284
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 142
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3321722
  • އީ-މެއިލް - slmd@shangri-la.com
  • ހިންގާފަރާތް - އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗަމްޕާ ސެންޓަރ ޕޮއިންޓް 02 ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗަމްޕާ ސެންޓަރ ޕޮއިންޓް 02 ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ slmd@shangri-la.com