ކ. ތުނބަފުށި
K. Thun'bafushi | LD0259
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު މޫސާ / މ. ޗަމްޕާމާގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/09/2006
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 35 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މަސްވެރިކަމާއި ބަކަރި ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތް