ށ. އެކަސްދޫ
Sh. Ekasdhoo | LD0155
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 91.3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ގ. މަނާމް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/05/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް