ކ. އަކިރިފުށި | އޮބްލޫ ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ސަންގެލި
K. Akirifushi | LD0981
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3339992
  • އެނދުގެ އަދަދު - 288
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 114
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3339998
  • އީ-މެއިލް - [email protected] sh[email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ނޯތް އީސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަކިރިފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ.މިލާނޯ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ރަށްދެބައި މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ