ޅ. ބޯމަންދިއްޕަރު ހުރާގަނޑު
Lh. Boamandhipparu Huraagan'du | LD0963
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފުށިފަރުއިންވެސްޓްމަޓް ޕވޓ، ލޓޑ/ މ. ލޫބިޔާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/09/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން