ކ. ބޮޑުބަނޑޮސް | ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް
K. Boduban'dos | LD0026
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6640088
  • އެނދުގެ އަދަދު - 430
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 215
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6643877
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން ހ. ޑީންސް ވިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން ހ. ޑީންސް ވިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]