ޅ. ބޮޑުފާހުރާ
Lh. Bodufaahuraa | LD0809
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢިސްމާއިލް އިމްރާން / ހ. ދަންވަރުގެއާގެ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/12/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން