ރ. ބޮޑުހަތްކޮޑި
R. Boduhaiykodi | LD0086
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަލީ އަޙްރޫޝް އިބްރާހީމް / މ. މެޑޯޒް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/07/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ހުއިފިލަނޑާ ދިރުވާ އާލާކުރުން