ށ. ގާކޮށިބި | ސިއްރު ފެން ފުށި
Sh. Gaakoshibi | LD0927
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 17.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6607000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 68
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 17
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3348686
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޖީ.ބީ.އެޗް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އޯކިޑުމާގެ، ލެވެލް 2 އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެފްޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މިލީނިއަމް ލަންސިމޫ ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ