ޅ. ފާދޫހުރާގަނޑު
Lh. Faadhoohuraagan'du | LD1267
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޯޕަންބްލޫ ޕވޓ، ލޓޑ / ހ. އާގަދަގެ، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 26/02/2018
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް