އައްޑޫ ސިޓީ ފަތިކެޑެހެރަގަނޑު
Addu City Fathikedeheragan'du | LD1140
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުންޝިދު މުޙައްމަދު / މއ. ފަށުވި، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން