ގދ. ފެނެވެންހުއްޓާ
GDh. Fenevenhuttaa | LD1030
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢައްބާސް ޙަނީފު / ކަރަންކާވިލާ، ގދ. ރަތަފަންދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/02/1983
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން