ކ. ގާގަނޑު
K. Gaagan'du | LD0495
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ސިނާއީ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ޢަބްދުލް ޙަންނާން / ގ. ތުނޑި، މާލެ (ހ. ގަލޮޅުގެ، މާލެ)
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/09/2015
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ކޮމާޝިއަލް އެންޑް މެރިން ރިސަރޗް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް