ށ. ގައްލައިދޫ
Sh. Gallaidhoo | LD0854
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްހާބު / މއ. ދަހަރާގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/01/1969
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން