އައްޑޫ ސިޓީ ގެސްކަޅުހެރާ
Addu City Geskalhuheraa | LD0722
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with S. Herethere
  • ސްޓޭޓަސް - ސ. ހެރެތެރެއާއި އެކު
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކެނެރީސް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/05/2015
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 25 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް