ރ. ގޮބޮށި
R. Goboshi | LD0355
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ނިޒާމް / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ: C-9-4-C، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 18/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން