ކ. ގުޅިގާތުހުރާ
K. Gulhigaathuhuraa | LD0558
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with Dhigufinolhu lease agreement
  • ސްޓޭޓަސް - ދިގުފިނޮޅާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެސް.އެސް އެންޑް އެލް ބީޗް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/12/1987
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް