ގއ. ހިރިހުއްޓާ
GA. Hirihuttaa | LD0151
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.9 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Under development
  • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް (3 ރަށް އެކުގައި)
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 18/08/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 25 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް