ގދ. ހުޅުވާރުލާ
GDh. Hulhuvaarulaa | LD0023
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހަމިންގބޯއި ފާރމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މ. ކުޑަނެޔޮމަތީގެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/12/2015
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް