އައްޑޫ ސިޓީ އިސްމެހެލާހެރަ | ސައުތު ޕާމް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް
Addu City Ismehelaahera | LD1472
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6890010
  • އެނދުގެ އަދަދު - 100
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 50
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6890009
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސައުތު ޕާމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0050/2016) ކޭތަ ފޭދޫ، ސ.އަތޮޅު ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސައުތު ޕާމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0050/2016) ކޭތަ ފޭދޫ، ސ.އަތޮޅު ދިވެހިރާއްޖެ