ގދ. ކާށިހުޅުދޫ
GDh. Kaashihulhudhoo | LD0846
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަނީ ފާރމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޕެންޓް ހައުސް 3، ބްލޮކް A1، ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސަސް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 28/10/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތާއި ކޮމްޕޯސްޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް