ދ. ކަނޑިންމާ | ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް
Dh. Kan'dinmaa | LD0400
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 41.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6760077
  • އެނދުގެ އަދަދު - 544
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 272
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6760078
  • ހިންގާފަރާތް - ކަނޑިންމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކަނޑިންމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ