އައްޑޫ ސިޓީ ކައޮހެރަ | ކޯހެރަ
Addu City Kaohera | LD0855
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ????????? ???? ??????????????????? ?????????? ?????? ?????? ??????????