ގދ. ކެލެއިހުއްޓާ
GDh. Keleihuttaa | LD0839
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤް/ސަންރައިސް، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/07/2012
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން