ގދ. ކެރަމިއްތާ
GDh. Keramihthaa | LD0003
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 41.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފައިވް ސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޕެންޓް ހައުސް 3، ބްލޮކް A1، ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސަސް / ހުޅުމާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 31/03/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް