އައްޑޫ ސިޓީ ކޮޑަދިހެރަގަނޑު
Addu City Kodadhiheragan'du | LD0087
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާޙިމް ޒާހިރު / ރޭއަލިވިލާގެ، ސ. ހިތަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން