ގދ. ކޮޑަހުޓިގަލާ
GDh. Kodahutigalaa | LD0692
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ސިނާއީ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިސޯސް ގްރޫޕް ޕވޓ ލޓޑ (ލަމެޔަރ)
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/09/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 5 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ޤާއިމުކުރާ، ސްމޯލް އައިލެންޑް ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް