ކ. ކޮއްދިއްޕަރު | ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް
K. Kohdhipparu | LD0283
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6651111
  • އެނދުގެ އަދަދު - 250
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 125
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6651122
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސީ.އީ.އެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީ.އީ.އެސް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ