ށ. ކަކާއެރިޔަދޫ
Sh. Kakaaeriyadhoo | LD0266
ސިނާއީ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޚަލީލް ޙަސަން / ދަފްތަރު ނަންބަރ: 8200 ، މއ. ގްރީންގާރޑްން، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 03/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން