ޅ. ކުޑަދޫ | ކުޑަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް
Lh. Kudadhoo | LD0837
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3386545
  • އެނދުގެ އަދަދު - 34
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 17
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3326544
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޗަމްޕަލަރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަނޑި ދޮންމަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޗަމްޕަލަރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަނޑި ދޮންމަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ