ގދ. ކުރެއްދޫ
GDh. Kurehdhoo | LD0407
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މަރިޔަމް ލަތީފް / މއ. އިޙުރާމްގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 24/04/1989
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން