ށ. ކުޑަދޫ
Sh. Kudadhoo | LD0818
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ޢަލީ / ހ. ވިމްލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން