ގދ. ކުދެރަޓާ
GDh. Kudherataa | LD0788
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 03/08/1993
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް