ކ. ޅޮސްފުށި
K. Lhosfushi | LD0842
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގ ޕވޓ، ލޓޑ/ހ. މާރަމް ކ .މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 14/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން