ގދ. ފޮނެހިގިއްލާ
GDh. Fonehigillaa | LD0775
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަމީނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް / ގ. މެސްކޮޓް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/05/2002
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން