ނ. މާކުރެއްދޫ
N. Maakurehdhoo | LD0734
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 27.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/01/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް